shopup.com

 

KlongthomSuperSale.com
ผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่าย ไฟฉายLED  หลอดไฟLED เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

  หมวดหมู่สินค้า

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1591194

ดูหน้า

การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า

วิธีสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง
1. แอดไลน์ LINE : @KlongthomSuperSale (มี@)
2. โทรหาเจ๊ 092-9792246


****** เลือกสินค้า >> แอดไลน์ หรือ โทร >> บอกรหัสสินค้าหรือชื่อสินค้า >> โอนเงิน  >> จัดส่ง ****** 

 


วิธีการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งและสินค้า
O สามารถจัดส่งโดยรถยนต์-ไปรษณีย์-ขนส่งเอกชน

 


ระยะเวลาการจัดส่ง
O ถ้าสินค้าพร้อมส่ง KlongthomSuperSale จัดส่งให้ทันทีที่ลูกค้าโอนเงินมาแล้ว

 

 

รายชื่อขนส่งสินค้าเอกชน 

ขนส่งเอกชนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก


สุพรรณบุรี -
สุพรรณขนส่ง 02-8896075-,035511635,035511637
สุพรรณวันชัยขนส่ง


ชลบุรี - พัทยา
พรกิจขนส่ง 02-888-2033, 02-850-356,038-225-336
พรจิตต์ขวานเพชร 02-888-0938, 038-435-102
ติ่งขนส่ง 038-273266 , 02-8858370
โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 038762998-9
ช.รุ่งเรือง


ระยอง
ระยองพัฒนา 038611764,876091, 02-2229296,
ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758
โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0818654216, 038762998-9
พอีนสุรณ์์


จันทบุรี
สหมิตรเดินรถ 02-233-6282,02-234-2524
ยุทธนา


ฉะเชิงเทรา
พีแอลขนส่ง 02-6138655, 038824329
สินไทยเดินรถ
เจ เค แปดริ้ว ขนส่ง


ลพบุรี
นวิโชคววิฒันข์์นสง่่
สรณ์ศิริขนส่ง


ชัยนาท
สหพิทักษ์ 02-448-2939 , 02-448-2940, 056-411-557
ชัยนาทขนส่ง

 

 

ขนส่งเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อุบลราชธานี
โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
อุบลพรชัย 02-8880995, 045241852
อส.อุบล 02-อบุ8880600, 045-314873


ศรีสะเกษ
สามมิตรขนส่ง 02-8880809
ศรีสะเกษพนมรุ้งขนส่ง


ขอนแกน่่
เศรษฐีอีสาน 02-8874605-6
ลี้ฮะจัก 02-448-2873, 043-274-443,043-416-033
ง้วนขนส่ง


หนองคาย
สิริหนองคายขนส่ง


มหาสารคาม
เศรษฐอีสาน 043-722-199, 02-887-4607
ลี้ฮะจัก 043-712-851, 02-448-2873
ดาวศรบีญุลอื 02-888-0549,043-711-261


มุกดาหาร
ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153
จี่เจียงกี่ขนส่ง 02-8870109, 028870110


ยโสธร
ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318


เลย
เลยพรชัยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217


ร้อยเอ็ด
เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 08722646

บุรีรัมย์
ม่งเส็งศักดิชัย 02-410-3429, 081-639-3423
ม่งเส็งบุรีรัมย์ 02-887-3258-9, 044-612-925


สรุนิทร 
ม่งเส็งศกัดิชัย 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391


กาฬสินธู
เรอืงกจิรอ้้ยเอด็ (กจุนิารายณ) 02-8874325-6,043-851342
ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549


โคราช
สุธนาขนส่ง
โคราชสหชัยขนส่ง
พมิายขนสง่่

 

รายชื่อขนส่งเอกชน ภาคเหนือ


เชียงใหม่ -
นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2
เชียงรายธนากรขนส่ง


เชียงราย -
ป.รุ่งโรจน์ขนส่ง
นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6
ดอยตุงขนส่ง
เชียงรายธนากรขนส่ง
เพมิ่พนูทรพัยข์์นสง่่
ขนส่งนครเทิง


ลำพูน -
นิ่มซีเส็ง 053-553854-6
ดอกแกว้้ขนสง่่


ลำปาง
นิ่ม 054-218913-4
เกียรติศักดิ์ขนส่ง


พะเยา
นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7
พะเยารุ่งเรืองขนส่ง


แพร่
นครแพรน่่า่่นขนสง่่ 054-511-238, 02-87880837
ทรัพย์ธานีขนส่ง
ขนส่งเทพเจริญ


น่าน
ทรัพย์ธนวงศ์ขนส่ง
ขนสง่่นา่่นยงิ่เจรญิ


ตาก
ตากอิสระขนส่ง
ขนส่งตากน้ำทิพย์

 

รายชื่อขนส่งเอกชน ภาคใต้
พังงา
โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076-442-414
เคเจกรุ๊ป 081-979-7419, 076-496-566
เมืองทองบริการ 02-410-เมอืรกิา3421 ,076-221254-5
สหะตะกั่วป่าขนส่ง


ระนอง
ข้ามสมุทรขนส่ง 02-887-0368-9, 077-823-649


พทัลงุ
อุปกรณ์การเกษตร 02-441-3584-5, 074-613-239
พิชิตขนส่ง 02-8858-397,081-441-0355
จรูญขนส่ง 028653515,074608006
โกล้วนขนส่ง 02-4482898, 074620234


ภูเกต็
เมืองทองบริการ 02-8653244, 076213596
ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212-578,02-885-8460


นราธิวาส
อา่่วไทยทรานสปอต์์
พัฒนาเอ็กเพลส
สามัคคีขนส่ง


สุราษฏร์ธานี
สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871
ภูเกต็ศรสีชุาติ 02-8858460-7,077-315308
กระบี่นครการ 028878746,077253235
สยามนครการ 028871686, 0862668266
สมุยลำเลียงทรัพย์
สมุยขนส่ง
สี่สหายขนส่ง
ขนส่งRAT
บา่่้้นดอนขนสง่่
ปิติพรขนส่ง


ประจวบคีรีขันธ์
โกล้วนขนส่ง 032-550-325,02-448-2898
ประจวบทองชัย 024481976, 0244819

 

หาดใหญ่
หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832 ,028885109
จรูญขนส่ง 02-8653515, 074457629
เอเชียหาดใหญ่ขนส่ง
หาดใหญ่ทัวส์


นครศรีธรรมราช
รวมมิตรนคร 02-8880764,075-356-388
ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-550-6329
กระบี่นครการ 02-885-8746, 081-737-1434
สี่สหายขนส่ง
RATขนสง่่
ไชยาสุราษฏร์ขนส่ง
ปิติพรขนส่ง


ตรัง
ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
โกลว้้นขนสง่่ 024482898, 075574259
กระบี่นครการ 02-8858746, 075211996
ภูเก็ตเสรี


ยะลา
ภูเก็ตศรีสุชาติ 073-215-802, 028858460
หาดใหญเ่่อเชยีขนสง่่
อ่าวไทยทรานสปอต
พัฒนาเอ็กเพลส


ชุมพร
โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
ปรดีาภาคใต  02-4103420, 077513358
สี่สหายขนส่ง


กระบี่
โกล้วนขนส่ง 0816277642, 075663229
กระบี่นครการ 02-8858746,075632227
กนกสยามนครการ 028871686, 075611677
อา่่วลกึขนสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ชม 5287 ครั้ง

Engine by shopup.com